preloader
Assignity

Whistleblowing – reporting irregularities

ENG

 

Whistleblowing – reporting irregularities

 

Assignity has implemented a whistleblowing process in order to respond appropriately to any suspected violations. Reporting is done by completing the MSForms form. We provide the possibility of anonymous reporting and guarantee the security of whistleblowers’ identity in the event of disclosure.

 

FAQ

What can I report?

You can report any concerning behavior of our employees and co-workers, including: unethical behavior, corruption, financial abuse, mobbing, breaking laws or regulations, other non-compliance with the organization’s principles and values.

 

Can I report more than one irregularity?

Yes, we encourage you to report any observed irregularities or unethical behavior. However, for better management, it is advisable that each form submission addresses a singular matter.

 

Can I get updates on my report?

Yes, if you provide contact details (e-mail address) in the form, we will commit to sending regular updates on the progress of issue solving.

 

 

PL

Whistleblowing – zgłaszanie nieprawidłowości

Assignity wdrożyło proces whistleblowing, aby móc odpowiednio reagować na wszelkiego typu podejrzenia naruszeń. Zgłoszenie nieprawidłowości odbywa się za pośrednictwem formularza MSForms. Zapewniamy możliwość anonimowego zgłoszenia oraz gwarantujemy bezpieczeństwo tożsamości sygnalistów w przypadku jej ujawnienia.

FAQ
Co można zgłaszać?
Zgłosić można wszelkie niepokojące zachowania naszych pracowników i współpracowników, m.in. postępowania nieetyczne, korupcję, nadużycia finansowe, mobbing, łamanie przepisów lub regulacji, inne niezgodności z zasadami i wartościami organizacji.


Czy można zgłosić więcej niż jedną nieprawidłowość?
Tak, zachęcamy do zgłaszania wszelkich obserwowanych nieprawidłowości lub nieetycznych zachowań. Jednakże w celu lepszego zarządzania zaleca się, aby każde przesłanie formularza dotyczyło pojedynczej sprawy.


Czy można uzyskać aktualizacje dotyczące zgłoszenia?
Tak, jeśli w formularzu umieścisz dane kontaktowe (adres e-mail) zobowiążemy się do wysyłania regularnych aktualizacji postępu w procesie rozpatrywania zgłoszenia.

X